บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 โดยนายอดิเรก ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นี้