ผู้ถือหุ้น MFEC ใจดีไฟเขียวปันผลปี 51 หุ้นละ 0.45 บาท พร้อมออก ESOP จำนวน 5 ล้านหน่วย

ผู้ถือหุ้น MFEC ใจดีไฟเขียวปันผลปี 51 หุ้นละ 0.45 บาท พร้อมออก ESOP จำนวน 5 ล้านหน่วย

คุณเจริญ อุษณาจิตต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)หรือ MFEC นำคณะกรรมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 และเสนอให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดความมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของและร่วมบริหารบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ