MFEC บริจาคเงินและสิ่งของให้วัดพระบาทน้ำพุ

MFEC บริจาคเงินและสิ่งของให้วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท MFEC โดยชมรมเอ็มเฟ็คอาสาพัฒนา และบริษัทในเครือ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินและสิ่งของให้วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2551 เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายและเด็กกำพร้า ในโครงการ “เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก” ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 83,888 บาท