MFEC ผนึกกำลัง ม.เกษตรฯ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และวิเคราะห์การบุกรุกพื้นที่

MFEC ผนึกกำลัง ม.เกษตรฯ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และวิเคราะห์การบุกรุกพื้นที่

MFEC ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม และการแปลความภาพถ่ายดาวเทียม กับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลความภาพถ่ายดาวเทียมจัดตั้งภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชีย-แปซิฟิกระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชน

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ผู้ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และรศ.ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและการแปลความภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศด้วยระบบ Remote Sensing ของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ มาร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และวิเคราะห์การบุกรุกพื้นที่ และการประยุกต์การใช้งานระบบ Zoning การใช้งานพื้นที่ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมหลายแหล่ง

ในส่วนขอบข่ายความร่วมมือดังกล่าว บริษัท MFEC ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับระบบ Cloud เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ภาครัฐ และ เอกชนที่มีความต้องการข้อมูลในการบริหารจัดการด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ อาทิ พื้นที่การเกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม เขตอนุรักษ์ ป่าสงวน

ซึ่งด้วยความเชี่ยวชาญในการ Implement ระบบ Cloud Computing มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านการพัฒนาระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการประสิทธิภาพในการทำงานระดับสูงของ MFEC ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการดำเนินการวิเคราะห์และตีความข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น การวิเคราะห์กรณีมหาอุทกภัย ปี 54 การวิจัยการตรวจสอบการใช้พื้นที่ และการบุกรุกพื้นที่ของกรมธนารักษ์ จะทำให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ชั้น 9 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

**************************

ข้อมูลบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัทวิสาหกิจ (Enterprise) ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดในประเทศ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม, สถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมการผลิต, รัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค และบริการทางการแพทย์ ขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจและบริหารองค์กร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เน้นการพัฒนาโซลูชั่นจากประสบการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

เอ็ม เอฟ อี ซีฯ ได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำระดับโลกมาโดยตลอด โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมาตรฐานของสินค้า และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก พร้อมทั้งพัฒนางานด้วยมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ CMMI, ITIL และอื่นๆ ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายในฐานะ ‘ที่ปรึกษาและเพื่อนคู่คิด’ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันขององค์กรลูกค้า ด้วยปณิธานบริษัทคือ “ลูกค้าเสมือนหุ้นส่วน” และก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ด้วยมาตรฐานบริการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ปัจจุบันได้ควบรวมกิจการกับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ซอฟต์สแควร์ กรุ๊ป, บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด และบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในนาม MFEC GROUP อีกทั้งยังมีบริษัทพันธมิตรคุณภาพอย่าง บริษัท เอ-โอสต์ จำกัด ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง รองรับการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก และก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรม Software และ IT Services ของประเทศไทย ทำให้ปัจจุบันมีพนักงานรวมบริษัทในเครือทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูง และกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 700 บริษัท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณปวีณา มณีวงษ์ (นิค)
Tel. 02-664- 5999
email : Paveena@mfec.co.th