MFEC ส่งมอบ App ติดตามข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หวังชะลอการเกิดโรคเบาหวาน  ตามนโยบายองค์กร Social Enterprise

MFEC ส่งมอบ App ติดตามข้อมูลและพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หวังชะลอการเกิดโรคเบาหวาน ตามนโยบายองค์กร Social Enterprise

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ผู้ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนระดับแนวหน้าของไทย พร้อมคุณชิมมี่ โทมัส ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ได้ส่งมอบโปรแกรมแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้ในโครงการโปรแกรมการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน (Community-based Diabetes Prevention Program in Thai Population)และถ่ายภาพร่วมกับ ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Principle Investigator ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Co-Principle Investigator พร้อมด้วยทีมทำงานใน 8 จังหวัด ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ BRIDGES ของ International Diabetes Federation (IDF) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน

โปรแกรมแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์นี้อยู่ภายใต้โครงการ Community-based Mobile Health Point ซึ่งมีเป้าหมายช่วยให้การทำงานในโครงการมีความน่าสนใจ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยให้กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานสามารถรับรู้ระดับความเสี่ยงและความเปลี่ยนแปลงของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นแล้ว ยังจะมีการพัฒนา Application เพื่อช่วยรวบรวมอาสาสมัครและผู้สนับสนุนกิจกรรมของโครงการ ซึ่งจะทำให้โครงการสามารถดำเนินงานต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบาย Social Enterprise ของบริษัทฯ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรม รามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณปวีณา มณีวงษ์ (นิค)
โทร 02: 664-5999 # 2139
email : Paveena@mfec.co.th

—————————————–

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (แถวบนลำดับที่ 5 จากซ้ายมือ)
คุณชิมมี่ โทมัส (แถวบนลำดับที่ 6 จากซ้ายมือ)
รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา (แถวบน ลำดับที่ 7 จากซ้ายมือ)
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย (แถวบน ลำดับที่ 8 จากซ้ายมือ)
ศ. นพ.วิชัย เอกพลากร (แถวบนลำดับที่ 4 จากซ้ายมือ)