MFEC เยือนแม่ฮ่องสอน อาสาสร้างโรงเรียนให้น้อง

MFEC เยือนแม่ฮ่องสอน อาสาสร้างโรงเรียนให้น้อง

ในที่สุดโครงการ “เอ็มเฟ็คเยือนแม่ฮ่องสอน อาสาสร้างโรงเรียนใหน้อง”ซึ่งชาวชมรมเอ็มเฟ็คอาสาพัฒนา ได้ไปสร้างที่ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยชาว IT จาก MFEC และ PromptNow ได้วางมือจากคอมพิวเตอร์ ไปจับแปรงทาสีและค้อน แทน เมื่อวันที่ 10 – 16 เม.ย. 2552 และทีมงานอาสาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จมา ณ ที่นี้ด้วย