คำถามที่พบบ่อย

บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานสารสนเทศ

ปัจจุบันภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มีบริษัทร่วม 4 บริษัท และบริษัทย่อย 14 บริษัท โดยสามารถจำแนกการให้บริการได้ ดังนี้

 • บริษัทร่วม
 1. บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด : บริการระบบธุรกิจการซื้อขายหลักทรัพย์
 2. บริษัท พรอมท์นาว จำกัด : บริการระบบธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านมือถือ, ระบบเกมิฟิเคชั่น และระบบให้บริการ
 3. บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด : บริการข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแทบเล็ต, บริการสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
 4. บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำกัด : บริการระบบจำหน่ายตั๋ว บัตรเข้าชมการแสดงทุกประเภท
 • บริษัทย่อย
 1. บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด : บริการระบบธุรกรรมทางมือถือ, ระบบให้บริการซอฟต์แวร์, ระบบร้านค้าออนไลน์, Digital Content, ระบบธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
 2. บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด : Modern Pay, บริหารจัดการงานบริการ
 3. บริษัท เอ็ม ไอ เอส เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด : บริการตรวจสอบแก้ไข, บริหารการรับประกัน และบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
 4. บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด : ให้บริการโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
 5. บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : ให้คำปรึกษาและบริการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 6. บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด : บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน, บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software, บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
 7. บริษัท ขอนแก่น ซอฟต์เทค จำกัด : บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน, บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software, บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
 8. บริษัท ซอฟต์พลัส เทคโนโลยี จำกัด : บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน, บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software, บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
 9. บริษัท ซอฟต์โปรเพสชั่นแนล จำกัด : บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน, บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software, บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
 10. บริษัท สามหมอก ซอฟต์แวร์ จำกัด : บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน, บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software, บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
 11. บริษัท เคซอฟต์คอนซัลติ้ง จำกัด : บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน, บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software, บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
 12. บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จำกัด : บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนงาน, บริการออกแบบและพัฒนาระบบแบบ Customized Software, บริการดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
 13. บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด : บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ และธุรกิจสตาร์ทอัพ, บริการจัดหาบุคลากร
 14. บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด : บริการที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทางธุรกิจทุกรูปแบบ, บริการรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น

จะเป็นการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิตอลทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้เข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”

ภาพรวมของเศรษฐกิจยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ระดับ 3.7%

ขยายตัวอยู่ที่ระดับ 3.8%

ในปี 2560 MFEC Group ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลงในบางมิติที่มีผลต่อการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับการปรับเปลี่ยนสภาพการตลาด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  ได้มีการปรับรูปแบบบริหารและการดำเนินธุรกิจใหม่ภายใต้การ Transformation โดยจะไม่เน้นการแข่งกับคนอื่นด้วยเทคโนโลยี แต่จะแข่งด้วยการสร้าง Business Model ใหม่ๆ บวกกับการสร้างความต้องการในตลาดขึ้นมาเอง อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการสร้างคนและสร้างความสำเร็จให้กับบุคลากรภายในองค์กรด้วยการร่วมทุนกับพนักงานทำธุรกิจ Startup

 1. ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ภายในองค์กร
 2. ขยายฐานลูกค้าครอบคลุมธุรกิจทุกกลุ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3. ขยายขนาดธุรกิจบริการให้คำปรึกษา และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 4. ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น
 1. สนับสนุนพนักงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพในการทำงาน โดยให้การสนับสนุนถือหุ้นลงทุนและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ พร้อมให้สิทธิแก่พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจโดยให้สิทธิถือหุ้นลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าว
 2. การขยายการลงทุนร่วมกับกลุ่มพันธมิตรสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานรายได้ขององค์กรไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ
 3. มุ่งมั่นสร้างคน โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรในสายวิชาชีพ ให้ตรงกับแนวโน้มความต้องการทางการตลาดของภาคอุตสาหกรรม ICT

รายได้รวม 3,016 ล้านบาท, กำไรสุทธิ 156 ล้านบาท