ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส  การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนชุมชมและสังคม การปรับนโยบายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ  ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว   เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ
บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและกำหนดขึ้นโดยครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ  เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบ  และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
 

MFEC Group ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความทเสี่ยง จึงกำหนดให้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักปฏิบัติ ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงทุกมิติอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ อันจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยความยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (คบส) ได้รับการแต่งตั้ง และทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยมีหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่บริษัทกำหนด
 2. คณะทำงานความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (คทส) ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเข้าแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่เป็นผลเสียต่อองค์กร โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยงไปยัง คบส เป็นระยะ
 3. หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จะถูกจัดทำและผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
 4. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันและความคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
 5. พนักงานทุกคนต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยง

นโยบายคุณภาพเป็นหลักสำคัญซึ่งทุกภาคส่วนที่พัฒนาผลงานเพื่อส่งมอบลูกค้าก็ดี หรือพัฒนาผลงานเพื่อใช้เป็นการภายในก็ดี หรือทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่วนงานอื่นก็ดี ใช้เป็นหลักในการถือปฏิบัติเพื่อให้งานซึ่งทำโดยตนหรือหน่วยงานของตนได้รับการจัดทำด้วยความรอบคอบ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ความต้องการของงาน ลดโอกาสความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพดังนี้

 1. การพัฒนาโครงการ หรือการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตาม lifecycle & process ที่กำหนดไว้
  • Lifecycle & process ที่เหมาะสมกับโครงการหรือการปฏิบัติงาน จะได้รับการจัดทำและให้องค์กรรับรองว่ามีคุณภาพ มีความเหมาะสม ก่อนที่จะนำไปใช้ อย่างไรก็ตามโครงการสามารถใช้ lifecycle & process ที่องค์กรรับรองไว้ก่อนแล้วและมีความเหมาะสมกับโครงการหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องจัดทำขึ้นมาใหม่ได้
  • การกำหนด lifecycle & process ขึ้นมาใหม่จะต้องมีความรัดกุมโดยจะไม่เกิดความเสี่ยงในเรื่องของ requirement, เรื่องการพัฒนาโครงการ, เรื่องการติดตามโครงการ, การทดสอบผลงาน, การส่งมอบผลงานต่อลูกค้า และการปฏิบัติงาน
 2. การพัฒนาโครงการ หรือการปฏิบัติงาน จะได้รับการตรวจสอบในด้าน lifecycle & process compliance โดย ผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากส่วนงาน
 3. การปฏิบัติงานที่ปฏิบัติแล้วไม่ Comply กับสิ่งที่ Design ไว้ในเรื่อง Lifecycle & process ต้องได้รับการแก้ไข

บริษัทฯ มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงานทุกประเภทการจ้าง ผู้รับเหมา ผู้จัดหา คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการของบริษัท  รวมไปถึงสถานที่ปฏิบัติงานทุกที่  มีเป้าหมายในเรื่อง “การทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ” ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง ส่งเสริม และไม่ขัดแย้งจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทกำหนดขึ้นดังนี้

 1. พัฒนาระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้
 2. ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท ที่มีระดับความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 3. ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 5. พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 6. ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และใช้ไอทีเพื่อช่วยขับเคลื่อนการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ ในองค์กร การบริการด้านไอทีที่ดี มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล จะช่วยทำให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจต่าง ๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไอทีทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและจัดให้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไอทีภายในองค์กร และให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรมีความเข้าใจ และมีหลักในการกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านไอทีดังนี้

ความสามารถ – หน่วยงานและบุคลากร
 1. หน่วยงานหรือคณะทำงาน จะได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้ครบองค์ประกอบในการดำเนินการด้านไอที โดย
  • IT operation & support ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไอทีทั่วไป และให้การสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาด้านไอทีของพนักงาน
  • Technical infrastructure ทำหน้าที่บำรุงรักษา ดูแลและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ประเภท infrastructure และเครือข่ายเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานเสมอ
  • Application infrastructure ทำหน้าที่บำรุงรักษา ดูแลและแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันเพื่อส่วนรวม
  • คณะกรรมการกำกับดูแลด้านไอที มีหน้าที่ให้คำปรึกษา กำหนดทิศทาง หาข้อยุติ ฯลฯ เกี่ยวกับประเด็นด้านไอที
  • คณะทำงานตรวจสอบด้านไอที มีหน้าที่ตรวจสอบประจำปีเกี่ยวกับไอทีในภาพรวม ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ infrastructure
ความสามารถ – ข้อมูลและหลักปฏิบัติ
 1. พนักงานทั่วไป มีหน้าที่เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านไอทีของตนให้เกิดทักษะ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 2. หลักปฏิบัติเกี่ยวกับไอที ได้แก่ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ฯลฯ จะได้รับการจัดทำขึ้น และเผยแพร่ในสื่อของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
 3. ผู้รับผิดชอบด้านไอที จะได้รับการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตของการทำงาน
 4. ข้อมูลการออกแบบด้านไอที ข้อมูลวิธีการดูแลรักษาของอุปกรณ์ infrastructure จะได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อการอ้างอิง และเพื่อการเปลี่ยนผ่าน
ความมีประสิทธิภาพ
 1. การใช้งานไอทีภายในองค์กรต้องเป็นไปเพื่อสอดคล้องกับประโยชน์ของบริษัท และตามแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้
 2. นโยบาย หลักปฏิบัติ ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ควรได้รับการปรับปรุงความเหมาะสม (revise) ทุก 3 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถรับมือต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
 3. ผู้เกี่ยวข้องกับไอที พึงทำให้ระบบไอทีภายใต้การดูแลมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และพร้อมในการบริการ
 4. Incident ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการใช้งานไอทีเป็นวงกว้างจะต้องได้รับการแก้ไขโดยไม่รอช้า พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญต้องถือเป็นหน้าที่ร่วมปฏิบัติ เพื่อช่วยแก้ไขวิกฤตโดยไม่ต้องรอสายงานการบังคับบัญชา
 5. พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

 

ความปลอดภัย
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ หรือโอเพ่นซอร์สจากแหล่งที่เชื่อถือได้
 2. การใช้ไอทีภายในองค์กรต้องไม่ละเมิด พรบ. คอมพิวเตอร์ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และไม่ทำให้บริษัทเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
ความเสี่ยง
 1. ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง ฯลฯ เมื่อไอทีจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนตามอายุขัย หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป

 

ท่านสามารถดู IT Policy ฉบับเต็มได้ที่นี่

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 62 (IT-Policy)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้สินบน (Anti-Corruption) เพื่อกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) และเพื่อยืนยันบริษัทจึงได้เข้าชื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนโดยประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

การทุจริต หรือ คอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอหรือการเรียกร้องทั้งเป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กรตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่สอดส่งดูแลและกำกับการบริหารงานของกิจการภายใต้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ขององค์กร
 2. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/การจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน ให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรับ/การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ/ภาคเอกชน หน้า 30
 3. การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัท แก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีเอกสารรับรอง และปฏิบัติขออนุมัติค่าใช้จ่ายเงินบริจาคตามขั้นตอนการเบิกจ่ายของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยต้องมีการติดตามเอกสารหลักฐานการบริจาคส่งให้ฝ่ายบัญชีการเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำระดับประเทศและภูมิภาคในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร  พร้อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และราคายุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัท ตามกรอบการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม MFEC Group โดยมีการดำเนินการดังนี้

 1. ดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ายเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ
 2. ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ โดยใส่ใจในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจวบจนปลายน้ำ  โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า การกระจายรายได้สู่ชุมชน คุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 3. กำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและส่วนรวม
 4. ส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
 5. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนต่อสาธารณะ

บริษัทฯ  มีเจตนารมณ์และสนับสนุนในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล        ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท ร่วมสร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) อันเป็นส่วนหนึ่ง ของความทุ่มเทและความพยายามในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจึงประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อรับรองว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วมการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้าน

 1. ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงหลักกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน
 2. การเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 3. หลักเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
 4. การกระทำโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การจ้างงาน อบรมพัฒนา การร่วมกิจกรรม รวมถึงกรณีการเลิกจ้าง บริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเรื่องการจ่ายค่าชดเชย โดยมีกระบวนการแจ้งล่วงหน้า และการให้คำแนะนำช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้าง
 5. การสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมีเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดทิศทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และหลักเกณฑ์ในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นทางการของแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท     บริษัทฯ จึงจัดทำและประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ขึ้น โดยยึดมั่นและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

 1. นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาดบริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
 2. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน  โดยบริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น
 3. นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อย เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
 4. นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 5. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริง ทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำหนด
 6. นโยบายการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ที่จะไม่นำข้อมูลของบริษัท ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน โดยเคารพหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
 7. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  บริษัทและบริษัทย่อย ประสงค์ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำรงคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยอันเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท