ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนชุมชมและสังคม การปรับนโยบายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 2564

บริษัทฯ พึงจัดให้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักปฏิบัติ ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงทุกมิติอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ อันจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยความยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (คบส) ได้รับการแต่งตั้ง และทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยมีหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่บริษัทกำหนด

2. คณะทำงานความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (คทส) ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเข้าแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่เป็นผลเสียต่อองค์กร โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยงไปยัง คบส เป็นระยะ

3. หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้ถูกจัดทำโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล หลักเกณฑ์นี้ยังได้ถูกปรับปรุง แก้ไข ทุกปี และได้รับอนุมัติผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

4. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันและความคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

5. พนักงานทุกคนต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยง

นโยบายคุณภาพเป็นหลักสำคัญซึ่งทุกภาคส่วนที่พัฒนาผลงานเพื่อส่งมอบลูกค้าก็ดี หรือพัฒนาผลงานเพื่อใช้เป็นการภายในก็ดี หรือทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่วนงานอื่นก็ดี ใช้เป็นหลักในการถือปฏิบัติเพื่อให้งานซึ่งทำโดยตนหรือหน่วยงานของตนได้รับการจัดทำด้วยความรอบคอบ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ความต้องการของงาน ลดโอกาสความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพดังนี้

1. การพัฒนาโครงการ หรือการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามวงจรและกระบวนการที่กำหนดไว้

1.1 วงจรและกระบวนการที่เหมาะสมกับโครงการหรือการปฏิบัติงาน จะได้รับการจัดทำและให้องค์กรรับรองว่ามีคุณภาพ มีความเหมาะสม ก่อนที่จะนำไปใช้ อย่างไรก็ตามโครงการสามารถใช้วงจรและกระบวนการที่องค์กรรับรองไว้ก่อนแล้ว และมีความเหมาะสมกับโครงการหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องจัดทำขึ้นมาใหม่ได้

1.2 การกำหนดวงจรและกระบวนการขึ้นมาใหม่จะต้องมีความรัดกุม โดยจะไม่เกิดความเสี่ยงในเรื่องของข้อกำหนด, เรื่องการพัฒนาโครงการ, เรื่องการติดตามโครงการ, การทดสอบผลงาน, การส่งมอบผลงานต่อลูกค้า และการปฏิบัติงาน

2. การพัฒนาโครงการ หรือการปฏิบัติงาน จะได้รับการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติตามวงจรและกระบวนการ โดยผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากส่วนงาน

3. การปฏิบัติงานที่ปฏิบัติแล้วไม่ขัดกับสิ่งที่ออกแบบไว้ในเรื่องวงจรและกระบวนการต้องได้รับการแก้ไข

บริษัทฯ มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของทุกคน ซึ่งหมายถึงพนักงานทุกประเภทการจ้าง ผู้รับเหมา ผู้จัดหา คู่ค้า และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการของบริษัท  รวมไปถึงสถานที่ปฏิบัติงานทุกที่  มีเป้าหมายในเรื่อง “การทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ” ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง ส่งเสริม และไม่ขัดแย้งจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บริษัทกำหนดขึ้นดังนี้

1. พัฒนาระบบจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้

2. ควบคุม ปรับปรุง และป้องกันแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน และ/หรือทรัพย์สินของบริษัท ที่มีระดับความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3.  ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. พัฒนาพนักงานของบริษัท ให้มีความรู้ และตระหนักในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนอกสถานที่

6. ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงให้การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัท  ตลอดจนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือว่าระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการใช้เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และได้มีการปรับปรุงเนื้อหานโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ

ท่านสามารถดู “นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับเต็มได้ที่นี่

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ห้ามบุคลากรทุกระดับ รวมถึงกรรมการบริษัท ไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการ หรือ ยอมรับการคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายนี้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงกรรมการบริษัท ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

ท่านสามารถดู “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ฉบับเต็มได้ที่นี่

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำระดับประเทศและภูมิภาคในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร  พร้อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ด้วยการทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน และราคายุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัท ตามกรอบการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม MFEC Group โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ายเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

2. ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ โดยใส่ใจในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจวบจนปลายน้ำ  โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า การกระจายรายได้สู่ชุมชน คุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

3. กำหนดกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและส่วนรวม

4. ส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคม เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

5. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล  เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนต่อสาธารณะ

บริษัทฯ  มีเจตนารมณ์และสนับสนุนในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท ร่วมสร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สัญชาติ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) อันเป็นส่วนหนึ่ง ของความทุ่มเทและความพยายามในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจึงประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อรับรองว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีส่วนร่วมการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้าน

1. ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงหลักกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน

2. การเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

3. หลักเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน

4. การกระทำโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การจ้างงาน อบรมพัฒนา การร่วมกิจกรรม รวมถึงกรณีการเลิกจ้าง บริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเรื่องการจ่ายค่าชดเชย โดยมีกระบวนการแจ้งล่วงหน้า และการให้คำแนะนำช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้าง

5. การสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมีเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดทิศทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท และหลักเกณฑ์ในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นทางการของแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเพื่อเป็นการต่อยอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทฯ จึงจัดทำและประกาศนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ขึ้น โดยยึดมั่นและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อันเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนการป้องกันการผูกขาดบริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

2. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน  โดยบริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำเช่นว่านั้น

3. นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อย เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

4. นโยบายการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

5. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  บริษัทและบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การให้ความสำคัญต่อการสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริง ทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศกำหนด

6. นโยบายการปกป้องรักษาและการใช้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลข่าวสาร บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ที่จะไม่นำข้อมูลของบริษัท ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน โดยเคารพหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

7. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บริษัทและบริษัทย่อย ประสงค์ให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำรงคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยอันเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท