เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สไลด์การประชุม
สไลด์การประชุม AGM 2022

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

Company Visit

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2552

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2552

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2552

MFEC จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551