เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

Company Visit

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2552

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2552

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2552

MFEC จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551