MFEC จับมือจุฬาฯ สร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  พร้อมจัดตั้ง Data Science Café

MFEC จับมือจุฬาฯ สร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล พร้อมจัดตั้ง Data Science Café

MFEC ผนึกกำลัง วิศวะฯ จุฬาฯ ผลิตบุคลากรด้าน “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” พร้อมเตรียมแผนจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ “Data Science Café”  เพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นทั้งต่อภาคการศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม มั่นใจความร่วมมือดังกล่าวสร้างให้เกิด โมเดลการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดรายได้มหาศาลแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ผู้ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดเผยถึง การลงนามความร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโครงการ Industrial Liaison Program หรีอ ILP ถือเป็นการรวมความแข็งแกร่งของ 2 ภาคี เพื่อพัฒนาและวิจัยงานด้าน Data Science และ Big Data ตลอดจน ตั้งเป้าผลิตบุคลากร “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist” ซึ่งถือเป็น Key สำคัญที่จะแทรกเข้าไปในหลายมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

“ความร่วมมือดังกล่าว MFEC มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งในภาคการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยผมเชื่อว่า Data Scientist คือพื้นฐานของการทำธุรกิจแบบใหม่ ถือเป็นกลุ่มคนสำคัญที่กำลังขาดแคลนในสังคมไทย ทำให้ภาระกิจการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี  ซึ่งจุดเด่นของ MFEC ในความร่วมมือครั้งนี้คือ ความเชี่ยวชาญด้าน Big Data ที่ให้บริการมายาวนานกว่า 15 ปี มีลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำกว่า 30 ราย ทำให้เราเข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ที่สำคัญ MFEC มีเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความสามารถสูง อีกทั้งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์รวมถึงข้อมูลไปยังองค์กรหรือหน่วยงานในภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ทีมวิจัยและบุคลากรของทางจุฬาฯ สามารถใช้วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น สามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้งาน โซเชียลมีเดีย ซึ่งผมเชื่อว่าคลังข้อมูลเหล่านี้สำคัญต่อสังคมเรามาก เพราะถ้าหากเรารู้พฤติกรรมของคนในสังคม เราก็จะสามารถช่วยภาคธุรกิจได้ ช่วยสร้าง Content ที่มีประโยชน์ ให้เกิดขึ้นแทนที่คลิปด้อยคุณภาพแต่กลับได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น บนโซเชียลมีเดียเมืองไทย ณ ปัจจุบัน” ซีอีโอ MFEC กล่าว

ด้านจุฬาฯ โดย รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือการพัฒนางานวิจัยให้สามารถแก้ปัญหาจริงในสังคม เพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะ Practical มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ เรื่อง Big Data และData Science ซึ่งทางจุฬาฯ เองได้มีการพูดคุยกับทางภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการ ILP เพื่อมองหาโจทย์ให้เราได้เรียนรู้ ได้นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอน และเป็นโอกาสที่เราจะได้ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งทาง MFEC มีความคิดตรงกันเกี่ยวกับความสำคัญของ Data Scientist จึงนำมาสู่ความร่วมมือดังกล่าว”

รศ.ดร. สุพจน์ กล่าวต่อว่า “ เราตั้งเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน Data Scientist โดยจะใช้ “กรณีศึกษาและข้อมูลจริง” จากทาง MFEC มาเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา ผมเชื่อว่าเมื่อเจอโจทย์จริงจะทำให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ตนเองได้ ว่าเหมาะกับสายอาชีพดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศของเรา”

ทั้งนี้ นอกเหนือจากเป้าหมาย การผลิตบุคลากรด้าน Data Scientist และการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวแล้ว ในอนาคตอันใกล้ทาง MFEC และจุฬาฯได้วางแผนจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ “Data Science Café” เพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการให้คำปรึกษา โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ มีการวางแผนจัดหลักสูตรอบรมให้กับนักศึกษา และองค์กรภายนอก รวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อทดสอบเทคโนโลยีด้าน Data Science สำหรับผู้ที่สนใจ หรือองค์กรที่กำลังพิจารณานำ Data Science ไปใช้ในเชิงธุรกิจ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
คุณธนพงษ์ วุฒิขจรเวทย์ อีเมล์ : tanapong@mfec.co.th หรือ 02-664 5999 # 5742
คุณปวีณา มณีวงษ์ อีเมล์ : csm_mk@mfec.co.th หรือ 02-664 5999 # 6613