คุณอนันต์ ลี้ตระกูล

กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน