คุณโกวิทย์ ดุลยะโสภาพรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ- กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม