ดร. ชาญ ธาระวาส

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน