รศ.ดร. กมเลศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน