ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล