ปี 2540 – 2543

ปี 2540 – 2543

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด จดทะเบียนและก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท  โดยบริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาและวางระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการพัฒนาและนำระบบ Intranet มาใช้ภายในองค์กรขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่

  • Sun Microsystems ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในองค์กรขนาดใหญ่
  • Netscape Communication ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นพัฒนาทางด้านโปรแกรมสำหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Internet & E-commerce Software Server) ในปัจจุบันรู้จักกันในนามของ SUN ONE