ปี 2544 – 2545

ปี 2544 – 2545

เพื่อเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจ บริษัทฯ จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายธุรกิจการบริการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional Services) และได้เริ่มให้บริการธุรกิจ ดังนี้

  • เริ่มให้บริการพัฒนาระบบสื่อสารทางเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol, VOIP) ซึ่งจะช่วยลูกค้าลดภาระต้นทุนค่าโทรศัพท์ทางไกลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
  • ให้บริการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ คือ Ascential (ซึ่งปัจจุบันได้ควบรวมกิจการโดย IBM) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในอนาคต