ปี 2546

ปี 2546

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 และเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์วันแรก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546

ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจากเดิม 20 ล้านบาทเป็น 160 ล้านบาท และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 14 ล้านหุ้น ที่มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เนื่องจากผู้บริหารเล็งเห็นถึงอัตราการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ดำเนินการขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 68 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ให้กับบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นรายบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ทำให้บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น โดยถือหุ้นร้อยละ 31.6 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และบริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ไทยแทพไกด์ จำกัด ให้แก่บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์วันแรก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 อีกทั้ง เพื่อรองรับการขยายงาน และจำนวนพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา (Development Center) ที่อาคารเล้าเป้งง้วนทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต เพื่อเปิดศูนย์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท