ปี 2547 – 2553

ปี 2547 – 2553

เข้าลงทุนในบริษัท พรอมท์นาว จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด และบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ปัจจุบันคือบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด)

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 – เข้าลงทุนในบริษัท พรอมท์นาว จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา แนะนำอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับควบคุมหรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างสรรค์สื่อความบันเทิงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 – เข้าลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิต และจำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านสื่อบันเทิงบนอุปกรณ์มือถือ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 – เข้าลงทุนในบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (ปัจจุบันคือบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจในด้าน Modern Pay (Mobile Payment Gateway) และบริหารจัดการงานบริการ (Managed services / Project based (PC/NB/PRN)