ปี 2554-2555

ปี 2554-2555

เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท ซอฟต์สแควร์กรุ๊ป 7 บริษัท , บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) , บริษัท บิสซิเนท แอพพลิเคชั่น จำกัด และร่วมลงทุนในบริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด