ปี 2559 – 2560

บริษัทฯ เข้าลงทุนถือหุ้นใน 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด 2) บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด 3) บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด 4) บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำกัด

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปรับโครงสร้างขององค์กร  พร้อมกำหนดกลยุทธ์การบริหารธุรกิจใหม่และดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นฟูและเติบโตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและเป็นตัวกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ Disruptive Technology ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางในการบริหารธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นบริษัทฯ จึงปรับตัวด้วยการขยาย Business Model ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ดังเช่น

  • Joint Venture with Potential Partner โดยอาศัยการผสมผสานจุดเด่นและความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย (ฝ่าย Partner และฝ่าย MFEC) เข้าด้วยกันเพื่อร่วมกันสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมา
  • Revenue Sharing โดยอาศัยการลงทุนในธุรกิจที่มีศ้กยภาพ เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • Business Unit Spin-Off โดยสนับสนุนให้ business unit ที่มีความพร้อม สามารถจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยในเครือแห่งใหม่ เพี่อส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็น entrepreneurship สูงขึ้น มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ (ถือหุ้นในบริษัทใหม่ร่วมกับ MFEC) มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติในการธำรงรักษาคนเก่งในองค์กร เสริมสร้าง/ธำรงรักษาขีดความสามารถในการให้บริการและการแข่งขันของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง
  • Solution Provider เป็นการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านไอทีที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าระดับ enterprise เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้า ที่ยังคงสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงได้เข้าลงทุนถือหุ้นใน 4 บริษัท ได้แก่

1) บริษัท เพลย์ทอเรียม โซลูชันส์ จำกัด ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วน 70% ของทุนจดทะเบียน

2) บริษัท แฟนสเตอร์ มีเดีย จำกัด ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วน 29% ของทุนจดทะเบียน

3) บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วน 59.9% ของทุนจดทะเบียน

4) บริษัท ดิจิทัล แซฟวี่ จำกัด ถือลงทุนในสัดส่วน 36%

โดยมีผลให้ภาพรวมของ MFEC Group มีบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทร่วมจำนวน 4 บริษัท  และบริษัทย่อยจำนวน 14 บริษัท (บริษัทในเครือ)