โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้

Loading..........

The Data is Not Available