โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายชื่อจำนวนหุ้นสัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 TIS Inc.216,285,19949.0
2นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร16,495,5593.7
3กลุ่มนายนัยพงษ์ กองบุญมา15,313,700 3.5
4นายศิริศักดิ์ ถิรวัฒนางกูร 12,926,0132.9
5บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)8,200,0001.9
6นายสิทธิชัย วงศ์ภัทรวรกุล6,613,3001.5
7บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด5,025,5551.1
8นางสาวฐัทธนา แสงอร่าม4,901,0001.1
9นายบุญชัย เกษมวิลาส 3,400,0000.8
10นายวรพจน์ อนุเอกจิตร 3,048,2290.7
11กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย149,245,00033.8