ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

โครงการ

โครงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลัก ESG (Sustainable Business Development Project with ESG) 

ESG (Environment, Social, Governance) คือ แนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน โดยมีการให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance) เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจได้อีกด้วย 

โครงการการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัทฯ ได้มีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนให้พนักงานทุกคนเพิ่มข้อความ Disclaimer ลงท้ายในอีเมล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ