นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด ดังนั้นบริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัท และผู้ลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับ ความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ รวมถึงการเปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบริษัทต่อท่านตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

โดยหลัก บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ทั้งนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ของท่าน
  1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ถือ ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจำตัวประชาชน อีเมล และเบอร์ติดต่อ
  2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติของท่าน (ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น) และรูปถ่ายของท่านหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว
  3. ข้อมูลทั่วไปอื่น ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสารหรือบทสนทนาที่ท่านอาจมีกับบริษัท ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อท่าน (ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล)
  4. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่อาจรวมถึงข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการเข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์ และในกรณีการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจรวมถึงข้อมูล
  5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆในกรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมละการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าว โดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณีดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ท่านได้ให้การรับประกันว่า ท่านมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัท เพื่อการประมวลผลภายใต้นโยบายฉบับนี้แล้ว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) การแจ้งและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสือเชิญประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น การจัดทำบัญชีสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ ของการเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น การแจ้งการติดต่อสื่อสารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ
  3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ การเผยแพร่ข้อมูลของท่านซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ และช่องทางการติด ต่ออื่น ซึ่งถือเป็นกรณีการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับการตรวจสอบ ตลอดจนการตรวจสอบภายในรวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
  4. โดยเฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ เพื่อการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทตามที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและอาจต้องจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

หากท่านไม่ประสงค์ให้ความยินยอมกับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าที่จำเป็น (i) เพื่อการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท หรือ (ii) ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่าน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามกรอบอายุความที่เหมาะสม หลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น กรณีที่บริษัทอาจมีสิทธิเรียกร้องใดของท่านที่อาจมีต่อบริษัท ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
  2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
  3. ในบางกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยบทรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่ค้า หรือสาธารณะตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท และจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นโดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
  4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

  1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  4. สิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
  5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
  6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย

โดยติดต่อมาที่:

– ชื่อบริษัท: บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

– โทรศัพท์ติดต่อ: 02 821 7999

– อีเมล: dpo@mfec.co.th