ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

โครงการ

โครงการ CLEAN-DARE-SHARE-ACTION

ขับเคลื่อนองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนจากสังคมภายในสู่ภายนอก โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้าใจให้พนักงานตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าผ่านการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตภายในองค์กรด้วยแนวคิด

โครงการ คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด

บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ ‘คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด’ กระจายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โครงการ ทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน

นำส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Computer, IT Equipment, Accessory ให้บริษัท เอเชีย กรีน รีสแครป จำกัด เป็นผู้ทำลายตามมาตรฐานกรมโรงงานอุสาหกรรม โดยรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าสู่กระบวนการทำลายจำนวน 9,462 กิโลกรัม