MFEC ก้าวสู่ Sustainable Business Model

MFEC ก้าวสู่ Sustainable Business Model

สินทรัพย์รวม

6,276 MB

รายได้รวม

5,453.11 MB

กำไรสุทธิ

234.93 MB

MFEC Opportunity Day

Q1/2023

MFEC ในฐานะผู้นำด้านไอทีที่ทำทั้ง Business Transformation และ Digital Transformation เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้าง ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร ผสานความปลอดภัยที่ลงลึกให้กับระบบปฏิบัติการ  และพัฒนา "คน" โดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้พนักงานสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสร้าง Impact ให้กับสังคมต่อไปได้   

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารสำคัญ

01

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566

02

แบบ 56-1 One Report

03

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565

04

ข้อมูลการดำเนินการด้าน ESG

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566
รายงานประจำปี 2565
รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565
2023 MFEC-ESG PERFORMANCE TH

เอกสารสำคัญ

02

แบบ 56-1 One Report

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

01

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566

04

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วิธีการลงทะเบียนเข้าประชุมและเข้าระบบ WebEx_TH

03

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2565

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

Financial Highlight

สินทรัพย์รวม

2565
6,276 (ล้านบาท)

+10.9 %

2564
5,656.58 (ล้านบาท)

รายได้รวม

2565
5,453.11 (ล้านบาท)

+4.7 %

2564
5,206.52 (ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

2565
234.93 (ล้านบาท)

-8.5 %

2564
256.99 (ล้านบาท)

MFEC เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตดิจิตอลของทุกคน พร้อมทั้งยึดมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจโดยการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการองค์กรให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

Quality education

การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ MFEC ได้ร่วมมือกับหลากหลายสถาบันระดับประเทศเพื่อกระจายโอากาสในการเรียนรู้ทางวิชาการทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งเสริมทักษะอาชีพของทุกคนที่มีโอกาสเติบโตเป็นบุคลากรสายไอทีในอนาคตต่อไป

Decent work and economic growth

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตดิจิตอลของผู้คนพร้อมกับการสร้างงานที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมและที่เป็นไปในทิศทางใหม่ ที่ไม่เพียงช่วยประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา แต่ยังสร้างงานและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย

Industry, innovation and infrastructure

เราใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างพื้นฐานสากลที่ยั่งยืนที่ช่วยปรับปรุงชีวิตดิจิตอลของผู้คน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการต่างๆที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเชื่อมต่อ การทำงานร่วมกันและการเข้าถึงบริการและทรัพยากรที่จำเป็น อีกทั้งยังสร้างสรรค์ความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Environmental

เรามุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตามผลการลด Carbon Footprint พร้อมทั้งจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Social

เราเชื่อว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เชื่อมั่นของลูกค้าและชุมชน เราจึงจัดสิ่งที่สำคัญให้กับความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นการสนับสนุนวัฒนธรรมและการทำงานร่วมกันโดยมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Governance

เรายึดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่สูงสุด เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมของเรา เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ