นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือเชิญประชุม 2565
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565
รายงานประจำปี 2564
แบบ 56-1 One Report
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564
รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Annoucements

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC ได้รับรองต่ออายุรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC ผุดบ.ย่อย “เวนเจอร์แล็บ” รองรับบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1/2564

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูลสำคัญการเงิน

Group 3

สินทรัพย์รวม

5,124.0 ล้านบาท

give-money11 1

รายได้รวม

4,740.3 ล้านบาท

give-money11 2

กำไรสุทธิ

244.6 ล้านบาท

Stock