นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนชุมชมและสังคม การปรับนโยบายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 2566

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิทธิมนุษยชน

นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ พึงจัดให้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดหลักปฏิบัติ ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงทุกมิติอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ อันจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วยความยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (คบส) ได้รับการแต่งตั้ง และทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยมีหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่บริษัทกำหนด

2. คณะทำงานความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล (คทส) ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเข้าแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่เป็นผลเสียต่อองค์กร โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยงไปยัง คบส เป็นระยะ

3. หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้ถูกจัดทำโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล หลักเกณฑ์นี้ยังได้ถูกปรับปรุง แก้ไข ทุกปี และได้รับอนุมัติผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

4. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันและความคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

5. พนักงานทุกคนต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยง