นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนชุมชมและสังคม การปรับนโยบายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม และประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ อันจะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รวมนโยบายขององค์กร

คู่มือจรรยาบรรณธุกิจ

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายด้านภาษี

นโยบายด้านภาษี

นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม

นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

รวมนโยบายด้านความยั่งยืน​

นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

รวมนโยบายด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

รวมนโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

คู่มือคุณภาพด้านระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คู่มือคุณภาพด้านระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

รวมนโยบายสำหรับคู่ค้า

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า

นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินให้แก่คู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระเงินให้แก่คู่ค้า