ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

โครงการ

โครงการ Get to know Low-Code

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี Low-Code ด้วยเครื่องมือ ServiceNow เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำเร็จรูปได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ซึ่งผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเป็นจบการศึกษาตรงสาย ก็สามารถทำงานด้าน IT ได้ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ MFEC และคู่ค้าร่วมกันถ่ายทอดความรู้และมีการทำ Workshop

โครงการ Digital Sustainability Trainee Program 2023  

ส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ที่มีความสนใจในสายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมโอกาสทางอาชีพ ด้วยการผลิตบุคลากรในตำแหน่ง Digital Sustainability Specialist เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำความรู้และทักษะที่มีมาช่วยผลักดันให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ Venture Case Lab 2023 

สร้างขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนที่สนใจอยากจะทำความรู้จักกับ Innovation Team ของทาง MFEC เป็นการทำความรู้จักแบบลงลึก และเปิดโอกาสสำคัญในการเข้าสู่สายงาน Corporate Startup ให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งกิจกรรมเป็นการทำ Business Case Workshop โดยแบ่งสายออกเป็น Business Development, Operation & Product Management, Technology และ Marketing มี Expert มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสายที่ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ตั้งแต่การตั้งต้นหาไอเดียธุรกิจไปจนถึงการต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต

โครงการ Shift with Your Friend (Internal Knowledge Sharing) 

ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น Technology skill, Business skill, Soft skill หรือทักษะความรู้อื่น ๆ เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

โครงการ CommuniCall  

ผลักดันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบ Community ร่วมแบ่งปันความรู้แบบ Peer to Peer โดยเน้นพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานสามารถนำประโยคภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าต่างชาติได้ดีมากยิ่งขึ้น