จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยศรัทธาและเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว เพราะจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจรรยาบรรณ และเป็นแนวทางให้ปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท หลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างผลประโยชน์และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีให้กับบริษัท และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับท่าน ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายตลอดไป
Code of Conduct_supplier-TH
จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า