นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล บริษัทฯ เคารพความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายแนวปฏิบัติและกระบวนการเพื่อปกป้องการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เราโดยเป็นไปตาม Thailand Personal Data Protection Act (PDPA) 2019 บริษัทฯ ได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ท่านเข้าใจว่าบริษัทฯ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

"ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ ประวัติการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน ที่เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านจากแหล่งต่าง ๆ โดยจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บนั้นครอบคลุมไปถึงกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมของลูกค้า การเข้าถึงอาคาร และงานกิจกรรมต่าง ๆ (อาทิ เวิร์คช็อปและ งานสัมมนา)
ตัวอย่าง บริษัทฯ อาจจะจัดเก็บข้อมูลก็ต่อเมื่อ

บริษัทฯ อาจจะขอและ / หรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากน้อยโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรม ข้อมูลที่บริษัทฯ จะจัดเก็บ เช่น ข้อมูลชื่อและนามสกุล บริษัทฯ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

บริษัทฯ อาจจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของท่าน

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ เก็บ ใช้งาน หรือเผยแพร่ตามประเภทการใช้งานของแต่ละชุดข้อมูลนั้น ซึ่งเจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ควบคุมข้อมูล และ/หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

– ติดต่อที่อีเมล dpo@mfec.co.th

– Call Center โทร 02-821-7888

– อีเมล dpo@mfec.co.th

– บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 349 SJ Infinite One Business Complex ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและระบบต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐาน ISO 27001 และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะจัดให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทฯ เพื่อคอยตรวจสอบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีมาตรการรองรับกรณีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีบทลงโทษในกรณีที่ พนักงาน/ลูกจ้าง/ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ