Empowering your digital life sustainably, driven by MFEC

มิติสิ่งแวดล้อม

มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเชิงลบ ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) เป้าหมายที่ 6, 12, 13 โดยการส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มิติสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่ในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในระยะยาว ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคำนึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และทำให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ตามเป้าหมายที่ 3, 4, 5 และ 10

มิติบรรษัทภิบาล

และเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือหลัก ช่วยสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เชื่อมโยงกับหลักจริยธรรมและค่านิยมของบริษัท โดยมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและเชื่อถือได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว ด้วยการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และรูปแบบธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ตามเป้าหมายที่ 8, 9, 16 และ 17