การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ติดตามรายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ส่งเอกสารมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเอง
เตรียมพบกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ขั้นตอนการถามคำถามและลงคะแนน งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ตรวจสอบ Username และ Password
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าประชุม
งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กำลังจะเริ่มในอีก 2 ชั่วโมง
เริ่มแล้ว! งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564