ติดตามรายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WebEx)

เรียน ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบ E-Meeting เต็มรูปแบบของ MFEC ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ได้ที่ https://www.mfec.co.th/th/agm_online/