ส่งคำถามล่วงหน้า การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้น
ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทาง e-mail: secretary@mfec.co.th เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น