ส่งเอกสารมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุม

เรียน ผู้ถือหุ้น
ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 11 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
โดยสามารถจัดส่งเอกสารให้บริษัท ผ่านช่องทางดังนี้
1) E-mail : secretary@mfec.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564
2) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่
สำนักเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ชั้น 21 อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900