เรียน ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบ E-Meeting เต็มรูปแบบของ MFEC ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ได้ที่ https://www.mfec.co.th/th/agm_online/