เรียน ผู้ถือหุ้น

ทุกท่านสามารถติดตามงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ที่ https://www.mfec.co.th/th/agm_online/

ระหว่างรับชม ท่านสามารถฝากคำถามผ่านทาง Q&A (ขั้นตอนดังนี้ https://bit.ly/2V3fR4z)