สามารถศึกษาข้อแนะนำ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ พร้อมลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการรับชมการจัดการประชุมและส่งคำถามของแต่ละวาระการประชุมแบบ real time ในห้องประชุม

Link สำหรับเข้าไปดูการประชุมผู้ถือหุ้น (MFEC Shareholders’ Meeting Event Link)

https://mfec.webex.com/mfec/onstage/g.php?MTID=e1a1dd83f8fc60247833fe56ea9d097e7

คู่มือการลงทะเบียน และใช้งาน WebEx Event