MFEC ก้าวสู่หุ้นยั่งยืนได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “AA”

MFEC ก้าวสู่หุ้นยั่งยืนได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “AA” จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ด้วยความตั้งใจในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผ่านการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน MFEC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษา การพัฒนา การวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป