MFEC ดำเนินงานด้วยการให้ความสำคัญถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

MFEC ดำเนินงานด้วยการให้ความสำคัญถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยหนึ่งในความพยายามที่จะพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน คือ การมุ่งผลักดันประเด็น S (Social) ใน ESG

ในปี 2022 ที่ผ่านมา MFEC ได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ตอบรับกับ Vision และ Mission ขององค์กรและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน ESG ผ่านการให้ความสำคัญกับ ‘คน’ โดยมีการผลักดันศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้คนในสังคม ซึ่งจะวางรากฐานไปสู่อนาคตที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ในอนาคต