บริษัทฯ ได้มีการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับเปลี่ยนให้พนักงานทุกคนเพิ่มข้อความ Disclaimer ลงท้ายในอีเมล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่แนบมากับอีเมลซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถูกคัดลอกหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับการยินยอมในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้พนักงานทุกคนได้ศึกษา และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีการจัดทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพนักงานทุกปี

ผลการดำเนินงาน:

  • 100% ของพนักงานเข้าร่วมทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
  • 100% ของพนักงานผ่านการทดสอบด้วยคะแนนสอบมากกว่า 90 คะแนน