โครงการ จ้างผู้พิการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่กําหนดให้ผู้ประกอบการต้องจ้างผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 คน และจ้างเหมาบริการคนพิการตามมาตรา 35 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ้างงานผู้พิการทั้งสิ้น 13 คน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ด้านการสร้างความเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมในสังคม มีโอกาสในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ผลการดำเนินงาน:

  • พนักงานตำแหน่ง Network Engineer Specialist = 1 คน
  • พนักงานตำแหน่ง Senior Infra Solution Architect = 1 คน
  • หมอนวดผู้พิการ โครงการ Massage by the blind = 4 คน
  • จ้างผู้พิการผ่านโครงการ Vulcan Coalition = 7 คน