โครงการ ทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน

นำส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Computer, IT Equipment, Accessory ให้บริษัท เอเชีย กรีน รีสแครป จำกัด เป็นผู้ทำลายตามมาตรฐานกรมโรงงานอุสาหกรรม โดยรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าสู่กระบวนการทำลายจำนวน 9,462 กิโลกรัม