โครงการ Digital Sustainability Trainee Program 2023  

ส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ที่มีความสนใจในสายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยความยั่งยืน พร้อมส่งเสริมโอกาสทางอาชีพ ด้วยการผลิตบุคลากรในตำแหน่ง Digital Sustainability Specialist เสริมสร้างขีดความสามารถในการนำความรู้และทักษะที่มีมาช่วยผลักดันให้กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และประเด็นด้านความยั่งยืนให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ทั้งการติดตามผลกระทบด้านความยั่งยืนและรายงานผล รวมไปถึงการติดตามเทรนด์เทคโนโลยีและความยั่งยืนไปควบคู่กัน

ผลการดำเนินงาน:

  • ผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 23 คน
  • ผู้เข้าร่วมโครงการ 8 คน ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ