โครงการ Shift with AI  

ผลักดันให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการนำ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้ทรัพยากรทั้งจำนวนคน (Manday) งบประมาณ และเวลาในการทำงาน ซึ่งโครงการจะสนับสนุนให้พนักงานได้ประเมินการรับรู้ศักยภาพในการใช้งานเครื่องมือ AI ของตนเอง เพื่อหาเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม พร้อมทดลองใช้และทำความรู้จัก AI Tools/Application หลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมตระหนักรู้ถึงความสำคัญและศักยภาพของ AI

 • AI Self-Efficacy
 • Choose me if you Pain Mission (MS Form)
 • Engagement in Viva Engage (A! My Gosh)
 • 5 minutes talk ร่วมพูดคุยในหัวข้อ AI  
 • The MeetUp 118 : Machine Learning ก้าวแรกสู่ AI  
 • The MeetUp 119 : Boosting Efficiency & Productivity in Business with ChatGPT  
 • The MeetUp 120 : How to Utilize ChatGPT to Create a New S-Curve” using the innovation trinity framework  
 • The MeetUp 121 : เปิดโลก ChatGPT (Online, Onsite)  
 • The MeetUp 122 : Empowering Marketing with ChatGPT  
 • The MeetUp 124 : Basic Generative AI and Write the right prompting  
 • SkillShift 003 : Open to AI world เปิดประตูสู่โลกของ AI  
 • SkillShift 005 : 5 Why & Fishbone once and for all  
 • Sharing applied Generative AI

ผลดำเนินงาน: พนักงาน 390 คนได้เข้าร่วมโครงการ Shift with AI