โครงการ Train the Trainer

พัฒนา Internal Trainer ภายในบริษัท เพื่อต่อยอดเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ถ่ายทอด (Instructor) ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะ โดย Internal Trainer จะได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะ Essential Skills อย่างลึกซึ้ง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้ถ่ายทอด 

ผลการดำเนินงาน: พนักงาน 7 คนได้เข้าร่วมโครงการ Internal Trainer ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่ Internal Trainer เป็นผู้ถ่ายทอดเฉลี่ย 8.10 คะแนน