โครงการ Shift with Your Friend (Internal Knowledge Sharing) 

โครงการ Shift with Your Friend (Internal Knowledge Sharing) 

ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการทำงาน เช่น Technology skill, Business skill, Soft skill หรือทักษะความรู้อื่น ๆ เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรม workshop การแชร์ประสบการณ์จากพนักงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ พัฒนาทักษะในการทำงาน และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน (Network Organization) 

พนักงาน 752 คนได้เข้าร่วมโครงการ Shift with Your Friend (Internal Knowledge Sharing)