นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือเชิญประชุม 2564
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2563
แบบ 56-1 One Report ปี 2563​
คู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน WebEx Event
คู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน WebEx Event

Annoucements

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC ผุดบ.ย่อย “เวนเจอร์แล็บ” รองรับบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ข้อมูลสำคัญการเงิน

Group 3

สินทรัพย์รวม

5,124.0 ล้านบาท

give-money11 1

รายได้รวม

4,740.3 ล้านบาท

give-money11 2

กำไรสุทธิ

244.6 ล้านบาท

Stock