นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือเชิญประชุม 2564
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2563
แบบ 56-1 One Report ปี 2563​
คู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน WebEx Event
คู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน WebEx Event

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

MFEC จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

Highlight

ข้อมูลสำคัญการเงิน

Group 3

สินทรัพย์รวม

5,124.0 ล้านบาท

give-money11 1

รายได้รวม

4,740.3 ล้านบาท

give-money11 2

กำไรสุทธิ

244.6 ล้านบาท

Stock