MFEC ก้าวสู่ Sustainable Business Model

MFEC ก้าวสู่ Sustainable Business Model

สินทรัพย์รวม

6,276 MB

รายได้รวม

5,453.11 MB

กำไรสุทธิ

234.93 MB

2567

Investor Calendar

เอกสารสำคัญ

56-1 TH_ 2023
SD report 2024 TH
ESG Performance 2024 TH

MFEC Opportunity Day Q1/2024

MFEC Opportunity Day YE/2023

รางวัลและความสำเร็จ

Environmental

เรามุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตามผลการลด Carbon Footprint พร้อมทั้งจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

Social

เราเชื่อว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เชื่อมั่นของลูกค้าและชุมชน เราจึงจัดสิ่งที่สำคัญให้กับความรับผิดชอบต่อสังคม เช่นการสนับสนุนวัฒนธรรมและการทำงานร่วมกันโดยมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Governance

เรายึดมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่สูงสุด เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อทุกกิจกรรมของเรา เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ลูกค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ