นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่นใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

หลักทรัพย์วันที่คณะกรรมการมีมติวันที่ขึ้นเครื่องหมายวันที่จ่ายเงินปันผลประเภทเงินปันผลจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นวันผลประกอบการ
MFEC23/02/6405/05/6421/05/64เงินปันผล0.4001/01/63 – 31/12/63
MFEC27/02/6304/05/6320/05/62เงินปันผล0.3501/01/63 – 31/12/63
MFEC27/02/6304/05/6320/05/62เงินปันผล0.5001/01/50 – 31/12/50
MFEC28/02/6027/04/6015/05/60เงินปันผล0.3501/01/59-31/12/59
MFEC27/02/6202/05/6217/05/62เงินปันผล0.25
MFEC26/02/6103/05/6118/05/61เงินปันผล0.25
MFEC15/03/5903/05/5923/05/59เงินปันผล0.33กำไรสะสม
MFEC24/02/5827/04/5815/05/58เงินปันผล0.5001/01/57-31/12/57 และกำไรสะสม
MFEC19/02/5728/04/5719/05/57เงินปันผล0.4501/01/56 – 31/12/56
MFEC26/02/5630/04/5620/05/56เงินปันผล0.33
MFEC27/02/5503/05/5521/05/55เงินปันผล0.33
MFEC21/02/5404/05/5420/05/54เงินปันผล0.45
MFEC24/02/5330/04/5321/05/53เงินปันผล0.3301/01/52 – 31/12/52
MFEC23/02/5204/05/5222/05/52เงินปันผล0.4501/01/51 – 31/12/51
MFEC25/02/5102/05/5120/05/51เงินปันผล0.5001/01/50 – 31/12/50
MFEC21/02/5003/05/5018/05/50เงินปันผล0.3501/01/49 – 31/12/49