ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

Loading..........

The Data is Not Available

No Data Found

No Data Found

กำไรสุทธิ/ ขาดทุนสุทธิ

Loading..........

The Data is Not Available

No Data Found

No Data Found

Management Discussion and Analysis: MD&A

สถานะทางด้านการเงินในรอบปี 2564

Loading..........

The Data is Not Available

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 176.6 ล้านบาท โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป