บริษัทและบริษัทย่อย

256325622561
รายได้รวม (ล้านบาท)4,740.323,729.313,391.55
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)4,670.82 3,688.09 3,339.49
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) 857.96794.46614.47
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)244.62225.42(166.15)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)5,124.003,670.063,330.28
หนี้สินรวม (ล้านบาท)3,191.481,812.90 1,598.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)1,904.731,828.89 1,708.09
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (ล้านบาท)27.7928.2723.76
ความสามารถในการทำกำไร :
อัตรากำไรขั้นต้น ( % )18.37%21.54%18.40%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ ( % )5.16%6.04%(4.90%)
ผลตอบแทนจากการลงทุน :
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ( % )4.77%6.14%(4.99%)
อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น ( % )12.84%12.33%(9.73%)
สภาพคล่องและความมั่นคงของบริการ :
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)1.48 1.831.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.331.651.70
ข้อมูลต่อหุ้น :
จำนวนหุ้นจดทะเบียน441,453,555441,453,555 441,453,555
จำนวนหุ้นชำระแล้ว441,453,555441,453,555441,453,555
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)4.314.143.87
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)0.550.51(0.38)
เงินปันผล (บาท/หุ้น) *0.400.350.20

*หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวณ 176.6 ล้านบาทโดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติต่อไป